Algemene voorwaarden

Christine Design – Borduren, bedrukken & bedrijfskleding

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden januari 2014
ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en zover wij schriftelijk anders verklaren.
b. De voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper/opdrachtgever.
ARTIKEL 2: Aanbiedingen
A. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
b. De koper/opdrachtgever kan zich hieraan nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.
ARTIKEL 3: Prijzen
Prijsopgave doen wij op basis van de geldende prijzen, ons daarbij het recht voorbehoudende op doorberekening van
eventuele verhogingen van rechten, accijnzen e.d. van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhoging.
ARTIKEL 4: Overeenkomsten
Overeenkomsten binden eerst dan wanneer zij schriftelijk of mondeling door ons zijn bevestigd.
ARTIKEL 5: Leveringen
a. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper of opdrachtgever is.
b. Alle transportkosten zijn voor rekening van de koper, ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper.
c. Indien de koper/opdrachtgevende goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
d. Te allen tijde hebben wij het recht van de koper/ opdrachtgever te verlangen, dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld.
e. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering op te schorten, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting als gevolg van reeds gedane leveringen.
ARTIKEL 6: Uitvoering
a. Het is ons te allen tijde toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
b. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van het materiaal geven koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring.
ARTIKEL 7: Betaling
a. Betaling dient á contant te geschieden of d.m.v. vooruitbetaling gebruikmakende van iDEAL. Hiervoor wordt vooraf een betalingsinstructie verzonden per e-mail, waarbij na betaling de factuur volgt.
Tenzij is overeengekomen:
b. Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper/opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomsten.
c. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een achterstalligheidsrente van 2% per maand, vanaf 30 dagen na factuurdatum.
d. Indien wij ons genoodzaakt zijn de incasso van onze vordering op de koper/opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper/opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,= een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.
e. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
ARTIKEL 8: Eigendomsvoorbehoud
a. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij op de koper of opdrachtgever hebben of zullen krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W. en rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
b. Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper/opdrachtgever zijn overgegaan mogen deze goederen door koper/opdrachtgever niet worden verpand of aan derden enig ander recht daarop worden verleend behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De koper/opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper/opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
c. De koper/opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
d. Wij zijn gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper/opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de koper/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
De koper/opdrachtgever zal ons te alle tijden vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.
e. Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.
ARTIKEL 9: Eigendommen van kopen/opdrachtgever
a. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die ons door of vanwege koper/opdrachtgever zijn toevertrouwd moeten wij dezelfde zorg aanwenden, die wij dienaangaande omtrent onze eigen goederen aanwenden.
b. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, draagt de koper/opdrachtgever het risico voor de bedoelde goederen. Wij aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
ARTIKEL 10: Retentierecht
a. Indien wij goederen van koper/opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden, tot voldoening van alle kosten, die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper/opdrachtgever, onverschillig of opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van koper/opdrachtgever.
b. Het recht tot retentie hebben wij ook ingeval de koper/opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
ARTIKEL 11: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht
a. Door en bij het geven van een opdracht tot reproductie, hoegenaamd en in welke vorm dan ook, van objecten, waarop auteursrecht of enig ander industrieel eigendomsrecht rust of kan rusten, verklaart de koper/opdrachtgever dat geen inbreuk op een auteursrecht of enig industrieel recht van derden wordt gemaakt. De koper/opdrachtgever vrijwaart ons voor alle
rechtsvorderingen, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, die geheel of gedeeltelijk verband houden met het voornoemde auteursrecht of enig ander vorenbedoeld industrieel eigendomsrecht
b. Het auteursrecht of enig ander industrieel eigendomsrecht van of door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, modellen, etc. blijven bij ons berusten, ook wanneer de koper/opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp c.q. de totstandkoming heeft gegeven, ervoor heeft betaald of er een order op heeft geplaatst.
ARTIKEL 12: Overmacht
a. In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in welk geval koper/opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.
b. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen, zowel van binnenlandse als van buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremmingen vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenland als buitenland ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd.
c. Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welde reden dan ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.
ARTIKEL 13: Reclame
a. Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper/opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van reclames moeten op straffe van verval worden ingesteld binnen één jaar na tijdige reclamemelding.
b. Reclames geven koper/opdrachtgever niet het recht zijn betalingen op te schorten.
c. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik, respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
b. Wij aanvaarden evenzeer geen aansprakelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht en kleurechtheid, stijfvastheid en dergelijke eigenschappen van de door onze uitvoering ontstane goederen en materialen.
c. Ingeval van tijdig en juist gebleken reclame zijn wij slechts verplicht aan de koper/opdrachtgever vervangende goederen ter beschikking te stellen of het voor de goederen waarover is gereclameerd reeds betaalde bedrag terug te betalen met creditering van de factuur, een en ander ter keuze van ons.
d. Mocht de voornoemde uitsluiting/beperking van de aansprakelijkheid of een beroep daarop door ons door de rechter niet worden aanvaard, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde. Wij zijn en blijven nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwillschade.
e. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het door ons voor de niet of niet deugdelijke bewerking of (in geval van levering van goederen) voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag minus emballage, voor belastingen en heffingen van overheidswege en na aftrek van kortingen.
ARTIKEL15: Publiciteit
Wij zijn gerechtigd om door ons geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap, of andere uiting van de koper/opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en dergelijke en/of tentoonstellingen of beurzen, zonder vooraf toestemming te vragen aan koper/opdrachtgever en zonder financiële verplichtingen.
ARTIKEL 16: Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.